Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
ขอแจ้งข่าว..หลวงพี่พระใบฎีกาประทีบ มรณภาพแล้ว
ขอก้มกราบองค์หลวงพี่ที่เคารพ
ยังพระศพจบสามคราขมาท่าน
พระประทับดับลงตรงนิพพาน
ขอกราบกรานในพระคุณกา ...
6/8/11 at 09:37
by: RATT-9
ใครมีเรื่องประทับใจแด่องค์หลวงพ่อบ้าง
ได้ยินชื่อของหลวงพ่อครั้งแรกก็อยากจะรู้จักแล้วว่าท่านเป็นใคร แต่ก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ได้ติดตาม มาพ ...
23/7/11 at 15:17
by: RATT-9
 
Go To Top