ภาพ...งานธุดงค์ วันที่ 9 ธันวาคม 2555
praew - 10/12/12 at 21:16

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ( ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันสุดท้าย )

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น.เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย