ภาพ...งานธุดงค์ วันที่ 10 ธันวาคม 2555
praew - 10/12/12 at 21:44

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ปฎิบัติธุดงค์วัตร)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง(ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน