รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online กับวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555
webmaster - 15/12/12 at 14:50

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ธันวาคม 25551. นาย อภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) จำนวน 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) จำนวน 200 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) จำนวน 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ จำนวน 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 800 บาท


2. นายธีรวุฒิ จริตกูล และครอบครัว จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


3. คุณลัดดาวรรณ ชมภูศรี Pattaya

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทโย 600 บาท
ทำบุญทุกอย่าง 400 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


4. นายพัชรวัฒน์ ธนะวุฒิฐาปนนท์ และครอบครัว อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่ )

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


5. คุณณัฐิดา แสนสิงห์ คุณชาติชาย ศรสูงเนิน นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระธุดงค์ บวขหมู่

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


6. นายประดับ กรุงสันเทียะ นางสำริด กรุงสันเทียะ นายปรีชา กรุงสันเทียะ นางปทิดา ท้าวเนาว์ เด็กชาย นิพาน กรุงสันเทียะ(แก้ว) เด็กหญิง ภาณิชา กรุงสันเทียะ เด็กชาย ภูเมธ กรุงสันเทียะ นายวิเชียร กรุงสันเทียะ น.ส.ปรียา กรุงสันเทียะ อ เมือง จ นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 400 บาท


7. คุณณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอุปสมบทหมู่ 100 บาท
สร้างกำแพงรอบวิหารแก้ว 100 บาท
บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
ถวายค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
ถวายค่าอาหารพระภิกษุสามเณร 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


8. คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 300 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 100 บาท
3. ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
4. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงจำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 400 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท


9. คุณธรรมหันวัยคล พงภยนตร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน
2. ร่วมบุญวิหารทาน
3. ร่วมบุญธรรมทาน
4. ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง
และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


10. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


11. คุณเบญจพล ศรีจันทร์, คุณอารี ศรีจันทร์, คุณวิศณุ ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ชมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) : 30 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" : 30 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" : 30 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" : 30 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง : 30 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" : 30 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท


12. นายวรเดช สุธีวราพล พร้อมครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระธุดงค์(บวชหมู่) 50 บาท
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมวิหารร้อยเมตร 50 บาท
3. ร่วมบูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
4. ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์วัดท่าซุง 50 บาท
5. ถวาย ชำระหนีสงฆ์ 50 บาท
6. ถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


13. คุณมยุรี เอกธรรมกิจ ประเวศ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1 ร่วมทำบุญบวชพระ
2 ถวายค่าอาหารพระสงฆ์
3 ร่วมบูรณะวิหาร สมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน : 600


14. นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณี และ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 155 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 155 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 610 บาท


15. นายสุรชัย ดาววี อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระธุดงต์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


16. คุณกรรณิการ์. การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. สังฆทาน 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


17. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


18. คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 40 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
7. ร่วมบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท


19. ครอบครัวจันกรี เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100. บาท
2. สร้างกำแพง 30. บาท

รวมเป็นเงิน : 130 บาท


20. คุณศรัณยพงศ์ และเพื่อน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


21. นาย พนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดกและครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


22. นายสถิตย์ เกียรติสุต นส.นฤมล เกียรติสุต Mr.Ian Jolley วรางคณา เศวตฉัตร ขนิษฐา อยู่คุ้มญาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) :

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


23. คุณไพศาล อมรอรรถกิจ USA

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


24. คุณวีระพล พันธ์ไพศาล อ.เมือง นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


25. ครอบครัวนามศรีอุ่น คุณการะเกต อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 70 บาท


26. คุณประศาสน์ ก้องสมุทร อ.สันทราย เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


27. นายพรเทพ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์
2. ร่วมทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบ"วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ร่วมทำบุญบูรณะ"วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายทำบุญค่าภัตตาหาร"พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ถวายทำบุญ"วิระทะโย"
8. ถวาย"ธรรมทาน"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


28. คุณนิกร จรูญพันธุ์ Brunei Darussalam

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่) 10,750 บาท
2.สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 500 บาท
3.ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหารพระ 500 บาท
5.ธรรมทาน 500 บาท
6.ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
7.ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน 500 บาท
8.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟวัดท่าซุง 250 บาท
9.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน : 14,250 บาท


29. คุณณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ โพนทอง ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบวชพระหมู่ เข้าธุดงค์ 100 บาท
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


30. นายสุพรชัย ขุนภิบาลและ น.ส.กรรณิการ์ วามือ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเป็น สังฆทาน,ธรรมทานและวิหารทาน 540 บาท
2. เงิน "วิระทะโย" 321 บาท
3. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 50 บาท
4. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
5. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
8. ทำบุญ "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,161 บาท


31. นายศุภกิจ โชติพิพัฒน์วรกุลและครอบครัว จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท
7.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


32. คุณพุทธารา-ด.ญ.รัศมิ์ณิชาโรจนฤทธิกร คุณอริย์ธัชธ์ วงศ์ปวณวัตร และครอบครัวปริปุณณะ แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ร่วมบุญธรรมทาน สังฆทาน ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


33. คุณจารึก น้ำดอกไม้และครอบครัว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


34. นายอานนท์ สั่งแสวง อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่ )

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


35. คุณกัญญากิจ ถามะวัฒน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


36. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, คุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


37. นาย เกียรติศักดิ์ สวนกุหลาบ ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


38. คุณรัช แตงมณี พร้อมครอบครัวทุกคน Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 4,000 บาท
รายการที่ 2- 6 รวม 3,007บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 7,007 บาท


39. คุณธนภณ เลิศมณีทวีทรัพย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 500 บาท
2.ธรรมทาน-วิหารทาน-สังฆทาน 3,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,500 บาท


40. คุณศราวุธ ทองนาคะ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


41. นายสหภัส แก้วอินตา น.ส.กัลญ์รวี บัณฑิตย์ นายเกษม-นางสถิตย์ บัณฑิตย์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) จำนวน 300 บาท
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" จำนวน 300 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" จำนวน 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำนวน 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง จำนวน 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท
7.ทำบุญทุกอย่าง จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท


42. นายสมเกียรติ หนูสนธิ์ เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


43. วิภูษิตา จูงใจและครอบครัว-สมเกียรติ หนูสนธิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 400 บาท


44. ครอบครัว อิทธิกร ธนูทอง และเพื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่) 100 บาท
2.สร้างกำแพงล้อมรอบ ''วิหารแก้วร้อยเมตร'' 100 บาท
3.ร่วมบูรณะ''วิหารสมเด็จองค์ปฐม'' 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร''พระสงฆ์วัดท่าซุง''100 บาท
5.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


45. คุณณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


46. คุณอรัฐา ตันติโชติ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระงานธุดงค์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


47. นายนิติ ถาวร เขตป้อมปราบฯ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงด์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


48. นางลลิตา ภูพืชน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 400 บาท


49. คุณศรัญญา- ธงชัย-เจ้ากรรมนายเวร ด.ญ.วริษฐา- น้องหนึ่ง-เจ้ากรรมนายเวร ด.ช.ชินนาอาชว์ พุทธชาติ และคุณพ่อบุญเลิศ สุวิทยารักษ์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 1,000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 700 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 700 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 1,000 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 500 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 570 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,470 บาท


50. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 30 บาท
2.ค่าภัตตาหารและสังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท


51. คุณ วิรงรอง เจริญวิศรุตกุล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


52. คุณนัฐพงษ์ ไทรทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษา 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


53. กมลพรรณ ผาแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) จำนวน 50 บาท
2. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน :100 บาท


54. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 300 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 60 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 60 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 60 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 60 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 60 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


55. นาย ภาณุวงศ์ ฉัตรรัตน์ ต.เสม็ด จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


56. นางรสสุคนธ์ ไชยวงค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 20 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


57. นส.จริยา ไชยวงค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 20 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


58. นายจรัญ ไชยวงค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 20 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


59. นายธนัท ราศรี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวม

รวมเป็นเงิน : 20 บาท


60. นายพลกฤษณ์ เศรษฐภารพิศิษฐ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 35 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 35 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 40 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 35 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 35 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 40 บาท

รวมเป็นเงิน : 220 บาท


61. พ่อเยี่ยม-แม่ทวี และนายสัญญา เวรุ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. "ชำระหนี้สงฆ์"
3.สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4.ค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


62. คุณกิตติญา มาจันทึก,คุณกิตติศักดิ์ เจริญรัตนโกศล,คุณเพนา มีสันเทียะ,คุณปรีชา มาจันทึก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 300 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุงและพระธุดงค์" 240 บาท
3.ถวายเป็นสังฆทาน/วิหารทาน/ธรรมทาน 240 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 240 บาท
5.ค่าอาหารและยารักษาโรค (สุนัขของวัดท่าซุง) 240 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,260 บาท


63. นาย พีรพงษ์ พรหมสิงห์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


64. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท


65. นาง จินดา , ด.ญ. ณัฐนันท์ จตุวงษ์ และ ครอบครัว เขต ทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่ ) 300 บาท
2. สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม, พระชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


66. คุณธิติวุฒิ มะโนชาติ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกข้ออย่างละ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


67. นาย ชินโชติ สีสุธรรม เขต.ดอนเมือง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 100 บาท
2.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ"พระวิหาร แก้วร้อยเมตร" 100 บาท
3.ร่วมบูรณะ"วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
5.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ 100 บาท
6.ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท


68. นายณัฐมนต์ต วิจิตรบัณฑิตกุล นายรวินทร นางสุกัญญา นางสาวสกุณณา ศรีสง่า นางชฎากาณจน์ นามสา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมอุปสมบทหมู่ งานธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 6,200 บาท


69. กมลพร โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งาม และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


70. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 140 บาท


71. คุณอธิพงษ์ ศรีวาณิชยาภรณ์ ราชเทวี กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 1,000


72. คุณเขตชัย - พันธุ์จิน – คุณสุจารี จันทร์รอด อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 600 บ.
2. สังฆทานวิระทะโย 40 บ.

รวมเป็นเงิน : 640 บาท


73. คุณบุญเอี่ยม-คุณกาญจนา ไทยวุฒินุกุลและครอบครัว ภาษีเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 50บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 50บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 50บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 50บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


74. คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล และครอบครัว ภาษีเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 100 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


75. นายกวิน อินทำ ,นางสาวอาทิติยา สิมมาวัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


76. คุณ พิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 300 บาท
2. สังฆทาน 300 บาท
3. ธรรมทาน 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
5. ทำบุญงานธุดงค์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,500 บาท


77. นายณวัศปุรเชษฐ์ ปิตเถรนนท์ จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมอุปสมบทหมู่ ถือธุดงค์วัตร 500 บาท
2. ถวายสร้างกำแพงรอบวิหารแก้ว 300 บาท
3. ถวายบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
4. ถวายค่าน้ำไฟ 200 บาท
5. ถวายค่าภัตราหารพระภิกษุ 300 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
7. ถวายสังฆทาน 120 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,820 บาท


78. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 200 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 200 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 100 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


79. คุณสุวิชา อิงคนินันท์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 120 บาท

รวมเป็นเงิน : 220 บาท


80. นายเกรียงไกร กองสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
2. สร้างวิหารทาน 100 บาท
3. ทำบุญบวชพระธุดงค์ 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


81. นางสาว วิไลวรรณ ดวงแสง อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


82. นางสาวชมพิชาน์ รัตนการย์พงศ์และครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 599 บาท


83. คุณวันดี เวสารัชชานนท์, ครอบครัวเจนสวัสดิชัย และ ครอบครัว LEANG บางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 1,000 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 1,000 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 1,000 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 1,000 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 1,000 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 1,000 บาท
7. ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 7,000 บาท


84. นางวิรงรอง วีระเจริญและครอบครัว เเขวง/เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน
2. ทำบุญบวชพระ สร้างพระ

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


85. คุณอรุณี อารีรักษ์ / คุณวีรวัฒน์ ฤทธิธรรม อ.สัตหีบ จ.ชลบรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


86. นายธเนตร พรหมมา นายธนกฤต พรหมมาและครอบครัว นางสุนัน พึ่งช้างและครอบครัว นางสาวนันทรัตน์ พึ่งช้าง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระงานธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


87. นางสาวพัฒนา นุมัติ พร้อมครอบครัว และนายท้อปตระการ ร้องเสียง พร้อมครอบครัว Melbourne VIC AUSTRALIA

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษา
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ทำบุญคล้ายวันเกิด นส.พัฒนา นุมัติ 7 ธ.ค. 2555
8.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ พ่ออาจารย์จะเด็ด ร้องเสียง

รวมเป็นเงิน : 100 Aud (ประมาณ 3,035 บาท)


88. นพ.เลิศยศ ประสิทธิโศภิน บางเขน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด 2,000 บาท 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


89. นิกร จรูญพันธุ์ Brunei Darussalam

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่) 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท


90. สล้าง แซ่ลิ่ม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 580 บาท,
2. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 580 บาท,
3. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 580 บาท,
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 580 บาท,
5. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"580 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,900 บาท


91. นายณวัศปุรเชษฐ์ ปิตเถรนนท์ จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมอุปสมบทหมู่งานธุดงค์ 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ค่าน้ำไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


92. คุณพลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


93. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (อุปสมบทหมู่) จำนวน ๕00 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


94. นายสมพงษ์ นางสุรางค์ น.ส.พิขามญชุ์ นายชิติวานัส บุญพิสุทธินันท์ และนางตอง เพ็งเลิศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 1,100 บาท


95. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว,คุณณัชชากร ชุติมานนท์และครอบครัว อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


96. พีรยา มีบำรุง อ.เมือง กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวาย สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


97. คุณ กนก คุณ ชุติกาญจน์ ดช.ทรงวุฒิ รุ่งเรือง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


98. สุกฤษ-เรือนรัตน์-ปุณรภา-ทัชชกร ตระกูลไพศาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


99. คุณ นภา บุบผาเดช อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


100. นายประสิทธิ์ นิยมไทย อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชงานธุดงค์(บวชหมู่). 300บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


webmaster - 15/12/12 at 14:54

101. น.ส ฐิติยา สุรภาพ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน รรมทาน วิหารทาน ซ่อมวิหารองค์ปฐม ร่วมบวชพระงานธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


102. ศิริกานดา เกษรมาลี จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4.บวชพระทุกรูป 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


103. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ธรรมทานทุกชนิด 15 บาท
2. วิหารทานทุกชนิด 70 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
4. ค่าน้ำ-ไฟ 10บาท
5. สร้างพระพุทธปฏิมากรทุกองค์ 5บาท
6. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


104. อนุพงษ์ แสงกระจ่าง อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ บวชหมู่ 300 บาท
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร 100บาท
3. ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
4. เงินจากบาตรวิระทะโย 300 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 820 บาท


105. ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)

รวมเป็นเงิน : 15,000 บาท


106. ครอบครัวนามศรีอุ่น และ คุณการะเกต อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน : 36 บาท


107. นาย ลือพันธ์ บำรุงพงค์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ บวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่) 200
2. ร่วมทำบุญสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร 200 บาท
3. ร่วมทำบุญบูรณะ (วิหารสมเด็จองค์ปฐม) 200 บาท
4. ร่วมทำบุญถวายภัตตราหาร"พระสงฆ์วัดท่าซุง" 200 บาท
5. ร่วมทำบุญถวาย ค่าน้ำ-ค่าไฟ วัดท่าซุง 100 บาท
6. ร่วมทำบุญ "ถวายชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


108. คุณรัตติยา คำพุกกะ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 200 บาท
2.ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 300 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


109. คุณวิรัช วริทธิสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 799 บาท


110. นายอนุชิต นางลาวัณย์ นางสาวสุพัตรา นายนุวรรณ แสงนา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระงานธุดงค์ 500 บาท
2. เป็นเจ้าภาพอาหารพระงานธุดงค์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


111. นายธเนศ แก้วกำเนิด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 60 บาท


112. คุณยายทองม้วน ปี่เพราะ และ คุณสุพิณ แซ่โค้ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 5,110 บาท


113. จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


114. อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์ 50 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


115. พ.อ.อ. วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


105. นายสุริยา ปัญญานะ พร้อมครอบครัว ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 500 บาท
เงินใส่บาตรพระคาถาเงินล้าน 1,691 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,191 บาท


116. คุณบุณยานุช นอร์มานด์และนุชนารถ เจียมสวัสดิ์ France

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


117. จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ- ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


118. รัชต์พงษ์ บุญพัฒนสุนทร พิชญ์สินี ตันติพงษ์ พิมพ์นิภา บุญพัฒนสุนทร บางเขน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บุญบวชพระงานธุดงค์ 500 บาท
2. สร้างกำแพงล้อมวิหาร100เมตร 300 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 300 บาท
4. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท
5. ค่าน้ำค่าไฟ 500 บาท
6. สังฆทาน 1000 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 600 บาท
8. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 4,000 บาท


119. คุณทิพย์กาญจน์ และครอบครัว คุณสิทธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน (ชุดละ100บาท4ชุด) 400 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


120. นายประทุมและครอบครัว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


121. นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 250 บาท


122. คุณ ณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน100 บาท
2. ถวายสร้างกำแพงวิหาร 100 บาท
3. ถวายค่าน้ำไฟ 100 บาท
4. ถวายค่าอาหาร 100 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


123. ภูมิสิษฐ์ อภิพรภวารัญชน์ , มุทิตา พิมพ์ผกา อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


124. นายอ๋อง นางประทุมและครอบครัว จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


125. นาง จินดา และ ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


126. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติและครอบครัว เขตบางแค แขวงบางไผ่ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


127. คุณกมลทิพย์ - เชียงสิน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระงานธุดงค์ 700 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท


128. บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


129. นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


130. คุณ ณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน100
2. ถวายค่าน้ำไฟ100
3. ถวายค่าภัตรหาร 100

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


131. นายศักดิ์ชัย โพธิ์งาม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


132. คุณ ภัทรพล ศรีนาถธำรง เขตทวีวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อม รอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ- ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : จำนวน 100 บาท


133. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 70 บาท


134. จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


135. จุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร " พระสงฆ์วัดท่าซุง "

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


136. นาย อภิลักณ์ ราชวงค์ อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมถวายค่าภัตตาหาร
2. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม
3. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร
4. ร่วมถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
5. วิหารทาน
6. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


137. คุณ ณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน100 บาท
2. ถวายภัตราหาร100 บาท
3. ถวายค่าน้ำไฟ100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


138. นายธีรศักดิ์ นางโสพิศ และ ด.ญ. พิชญดา ทองอินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน จากเงินใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน : 600 บาท


139. คุณสุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร 500 บาท
2. ร่วมบูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์วัดท่าซุง 500 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 300 บาท
5. ถวาย ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


140. นายธนัช นางนิภา ด.ช. ชินกฤต ด.ช. พีรณัฐ ปิยรัตนชัย อ. เมือง จ. ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศให้ คุณแม่ขี่ แซ่ว่อง คุณพ่อเองเซี่ยงห้อง ปิยรัตนชัย

รวมเป็นเงิน : 5,000 บาท


141. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล คุณกษมาลักษณ์ เจริญผล คุณอำไพ พิทักษ์วรานุกุล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 2,200 บาท
2. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,200 บาท


142. นายธเนศ แก้วกำเนิด อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 8 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 8 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 8 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 8 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 8 บาท

รวมเป็นเงิน : 50 บาท


143. พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 70 บาท


144. น.ส.สุมาลี ศรีสมโภชน์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1 ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่)
2 ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร
3 ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม"
4 ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5 ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ วัดท่าซุง
6 ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


145. ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ร่วมทำบุญตักบาตร...วิระทะโย...

รวมเป็นเงิน : 100 บาท...


146. คุณ บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


147. คุณอมลรุจี คำพิชัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 600 บาท
2.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 300 บาท
3.ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 300 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 200 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,800 บาท


148. น.อ.นิพนธ์ โพธิ์เจริญ พ.ท.หญิงพิมพกานต์ ประกอบการ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระงานธุดงค์
2. สร้างกำแพงรอบวิหารแก้วร้อยเมตร. 500 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
4. ภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงจำพรรษา 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


149. น.อ.นิพนธ์ โพธิ์เจริญ พ.ท.หญิงพิมพกานต์ ประกอบการ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระงานธุดงค์
2. สร้างกำแพงรอบวิหารแก้วร้อยเมตร. 500 บาท
3. บูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม100 บาท
4. ภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุงจำพรรษา 100 บาท
5. ถวายค่าน้ำไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


150. นางสาวทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


151. ยุพา ตุลชาติ และศิริพรรณ ธรรมจินดา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


152. กิตติ ชัชราภรณ์ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


153. คุณขจรศักดิ์,กิตติพศ สงวนชัยโรจน์ คุณจันทร์จิรา ,ทัศนัย,คุณแม่หน,วัฒนา นะไรรัมย์ คลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่)
2.ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร"
4.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"
5.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6.ถวาย"ชำระหนี้สงฆ์"
7. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


154. น.ส.จันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์(บวชหมู่) 50 บาท
2. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 50 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร"พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 50 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


155. นายปณดล สิริพงษ์สกุล Australia

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


156. ญวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท
ภัตราหาร 100 บาท
ค่าน้ำไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 300 บาท


157. นายวาที ศรีโหมด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


158. สุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร เขตบางกอกน้อย กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษา
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
3. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 150 บาท


159. ครอบครัวนามศรีอุ่น อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญครับ

รวมเป็นเงิน : 76 บาท


160. นายจีรศักดิ์ นมัสการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 100 บาท
2.ร่วมโครงการใหญ่สร้างกำแพงล้อมรอบวิหารแก้วร้อยเมตร100 บาท
3๓.ถวายบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง100 บาท
5.ถวายค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้าวัดท่าซุง 100 บาท
6.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7.ขอถวายเป็นพุทธบูชา 10 บาท
8.ขอถวายเป็นธรรมบูชา 10 บาท
9.ขอถวายเป็นสังฆบูชา 10 บาท
10.สร้างพระพุทธรูป 10 บาท
11.ธรรมทาน 10 บาท
12.สังฆทาน 10 บาท
13.วิหารทาน 10 บาท
14.ขอมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 530 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,200 บาท


161. คุณสมประสงค์ ถีสูงเนิน และคุณธวัฒน์ คูสุวรรณ์ คุณพ่อเสริม แม่พยนต์ ถีสูงเนินและครอบครัว บางปะอิน จ.อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 200 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" 200 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 100 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 200 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 100 บาท

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


162. นายนิติ ถาวร เขตป้อมปราบฯ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมสร้างกำแพงล้อมรอบ วิหารแก้วร้อยเมตร
2. ร่วมบูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม
3. ร่วมถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์วัดท่าซุง
4. ร่วมถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 250 บาท


163. คุณภัทรพล วัฒนพานิช แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 250 บาท
2.ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" 250 บาท

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


164. คุณหนุ่ม รังสิต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


165. คุณกรรณิการ์ การเดช อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 1 ชุด

รวมเป็นเงิน : 2,000 บาท


166. นายกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ 1,500 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน : 3,000 บาท


167. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 10 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 10 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 10 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 10 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 10 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 10 บาท
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน : 70 บาท


168. คุณ อนุวัตร์ ไทยเพชรชนะและครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100บาท
ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10บาท

รวมเป็นเงิน : 110 บาท


169. คุณ วิภาส วนิชอาภาพรรณ์และครอบครัว อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)และร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


170. คุณ พิภพ โมกขาว และคณะ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 350 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 350 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 350 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 350 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 350 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 350 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,100 บาท


171. นายบุญธรรม มิ่งขวัญ และครอบครัว อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่)
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. สร้างสมเด็จองค์ปฐม
8. ถวายมหาสังฆทาน
9. ถวายเป็นธรรมทาน และร่วมบุญทุกอย่าง ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


172. นางเนาวรัตน์ แหลมสัก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระงานธุดง
ภัตตาหารพระสงฆ์
ค่าน้ำค่าไฟ
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


173. คุณ อนุชา แก้วถาวร บางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญบวชพระงานธุดงค์ (บวชหมู่) 20 บาท
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555) 20 บาท
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555) 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ 20 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 20 บาท
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์" 20 บาท

รวมเป็นเงิน : 120 บาท


174. คุณ ไม่ออกนาม หาดใหญ่ สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมสร้างและบูรณะวัดท่าซุง 200 บาท
3.ถวายธรรมทาน 100 บาท
4.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
เพื่อพระนิพพานในชาตินี้เท่านั้น

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


175. นางศิริวรรณ ศรีขจรรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


176. คุณ ธนิษฐา สำราญ ประจวบฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบูรณะ"วิหารสมเด็จองค์ปฐม"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


177. คุณ ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบคร้ว... อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7.ร่วมทำบุญ...ตักบาตรวิระทะโย...

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


178. : ครอบครัวนามศรีอุ่น อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ 70 บาทครับ

รวมเป็นเงิน : 70 บาท


179. คุณ ณัฐพล สาคร และบิดา มารดา ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน อ.เมือง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


180. คุณ ณวัศปุรเชษฐ์. ปิตเถรนนท์ โพนทอง ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 100
ถวายสังฆทาน 50
ถวายค่าภัตราหาร 50

รวมเป็นเงิน : 200 บาท


181. คุณ เดชชาติ จันทร์ศรี และครอบครัว อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 1,000 บาท


182. คุณ บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง อ.เมืองเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน : 100 บาท


183. นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี อุทิศให้ คุณพ่อ พ.อ.อ.บุญเลื่อง ทองวัลย์ดี เขตบางเขน กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างพิพิธภัณฑ์ 160
2 สร้างกำแพง 160
3 บูรณะ วิหารสมเด็จองค์ปฐม 190
4 ถวายภัตตาหาร160
5 ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ 160
6 ชำระหนี่สงฆ์ 160

รวมเป็นเงิน : 990 บาท


184. นายจรูญ สายวิจิตร นางสุรีย์ สายวิจิตร น.ส.ณัฐกานต์ สายวิจิตร น.ส.ณัฐนรี สายวิจิตร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
2. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
3. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
5. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"

รวมเป็นเงิน : 500 บาท


185. นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ นางชนัดดาแกล้วกล้าหาญ นายประยูร แกล้วกล้าหาญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 1,100 บาท

รวมเป็นเงิน : 2,200 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

 ll กลับสู่สารบัญ