ประกาศจากวัดท่าซุง...เรื่องการซื้อ - ขาย ทำการจำหน่ายวัตถุมงคล
webmaster - 22/3/09 at 19:14ประกาศจากวัดท่าซุง


.........เนื่องด้วยคณะกรรมการสงฆ์ได้มีการประชุมกัน ณ ตึกพระเถระ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

๑. มีพระวัดท่าซุงทำการซื้อขายวัตถุมงคล ผ่านทางสื่อออนไลน์
๒. การปฏิบัติงานของ พระเจ้าหน้าที่ศาลานวราช (บางรูป)


ในที่ประชุม ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ชี้แจงว่าการอยู่ร่วมกันภายในวัด ซึ่งเป็นหมู่คณะรวมกันมากๆ ถ้าหากมีพระรูปใดรูปหนึ่งสร้างเหตุให้มีเรื่องราว หรือสร้างปัญหาให้กระจายข่าวไปสู่ภายนอกวัด ก็จะทำให้วัดพลอยเสียหายไปด้วย ฉะนั้นเมื่อมีเหตุเช่นนี้ก็จะต้องนำปัญหามาพูดคุยกัน

.......๑. ในกรณีพระภายในวัดท่าซุงรูปหนึ่งเปิดเฟสบุคโดยใช้นามแฝง จำหน่ายหรือซื้อขายวัตถุมงคลผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยมีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่วัดหลายรายว่า มีพระภายในวัดรูปหนึ่งมักจะเข้าไปเยี่ยมโยมถึงบ้าน เพื่อค้นหาวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆ แล้วมีการเช่ามาในราคาถูก ที่เรียกว่า "หักคอ" กันมานั่นเอง และมีการนำวัตถุมงคลไปประกวดตามที่ต่างๆ มีเงินลงทุนนับแสนบาท มีการเคาะราคาจัดจำหน่ายกันในเฟสบุค จนเป็นที่รู้จักในวงการเซียนพระทั้งหลาย

หมายเหตุ : มีหลักฐานคือ เอกสารการพูดคุยทางเฟสบุค และซองจดหมายบรรจุวัตถุมงคล ที่เคยส่งผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนของวัด

มติที่ประชุม - ได้มีการซักถามและโจทก์ความผิดว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และไม่สมควรในความเป็นพระ เพราะว่าพระภิกษุไม่ควรมีอาชีค้าขายหรือทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม พระภิกษุรูปนี้ก็มีการยอมรับผิด และขอยุติการกระทำการดังกล่าว ด้วยการปิดเฟสบุคของตนเอง อีกทั้งคณะกรรมการสงฆ์ได้เคยตักเตือนไปแล้ว ๑ ครั้ง ในกรณีความผิดเรื่องมาตุคาม หากยังไม่เลิกพฤติกรรมเรื่องเก่าและเรื่องใหม่นี้อีก ทางวัดจะให้พิจารณาตัวเองด้วยการลาสิกขาบทออกไปจากวัดท่าซุงทันที สำหรับญาติโยมที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากมีการกระทำการจำหน่ายหรือซื้อขายวัตถุมงลคภายในวัด ก็จะพิจารณาให้ย้ายออกไปจากวัดเช่นกัน

........๒. ท่านเจ้าอาวาสได้ปรารภว่า ศาลานวราชถือว่าเป็นหน้าตาของวัด ในการต้อนรับญาติโยมที่เข้ามาติดต่อ ถือว่าเป็นด่านหน้าของวัดก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่ง ที่พระเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานด้วยความเมตตาเอื้ออารี ควรระมัดระวังในเรื่องคำพูดและกิริยามารยาท

มติที่ประชุม - เห็นสมควรให้พระเจ้าหน้าที่ควรใช้วาจาสุภาพ ไม่กล่าววาจาให้เป็นที่สะเทือนใจแก่บรรดาญาติโยมที่เข้ามาติดต่อ ส่วนเรื่องการประกาศเสียงตามสาย ควรแจ้งกำหนดการงานของวัด ในกรณีที่วัดจัดงานสำคัญภายในวัด ไม่ควรเพิ่มคำพูดหรือแสดงความเห็นส่วนตัวในขณะประกาศ ควรประกาศเฉพาะกำหนดการของวัดเท่านั้น


.......มติที่ประชุมทั้งสองเรื่องนี้ได้มีการประกาศท่ามกลางสงฆ์ทั้งวัด ณ ศาลานวราช เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อรับทราบและถือเป็นระเบียบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในวัดท่าซุง


๑. เรื่อง วัตถุมงคล (สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสภายในวัด)

(๑) ห้ามทำการสร้าง หรือทำการซื้อ - ขาย ด้วยตนเอง หรือวานให้ผู้อื่นทำการจำหน่ายวัตถุมงคล กับพระภิกษุด้วยกันเอง หรือกับฆราวาส ในรูปแบบซื้อขายโดยตรง หรือทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด เว้นไว้แต่เจ้าอาวาสมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำงานให้วัด

(๒) ห้ามรับฝากในการปล่อย หรือจัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้บุคคลอื่น (ในกรณีนี้ ตึกรับแขกงดรับฝากการจำหน่ายวัตถุมงคลทุกชนิด และถ้าจะมีการนำวัตถุมงคลออกมาจำหน่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสทุกครั้ง)

สำหรับฆราวาสภายในวัดควรถือกฎระเบียบเป็นข้อปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงิน ให้ดำเนินการซื้อ - ขาย กันภายนอกวัด

๒. เรื่องการฝึก - สอนมโนมยิทธิ (สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส)

(๑) ห้ามสอนนอกแนวทางพิสดารเกินปกติ (สอนตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยสอนไว้ ควรนำเทปมาย้อนฟังไว้เสมอกันลืม)

(๒) ห้ามสอนตามแนวทางของตนเอง (อิงตัวเอง) ต้องถือแนวของวัดเป็นหลัก ไม่ควรชี้นำว่าเคยเป็นโน่นเป็นนี่ โดยอ้างความสัมพันธ์กันมาในอดีต หรือน้อมนำว่าเคยเป็นแม่เป็นลูก หรือเป็นสามีเป็นภรรยากันมาก่อน แต่ถ้าหากเห็นภาพเช่นนั้น ควรจะแนะนำให้เห็นโทษเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ชี้คุณของพระนิพพานว่าเป็นความหลุดพ้นในที่สุด

(๓) ห้ามเป็นหมอดูรับพยากรณ์ ด้วยการทำนายทายทัก, หรือเป็นหมอดูลายมือ ดูดวงชะตา, หรือเข้าทรง ในเขตวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วัด

.......ทั้งนี้ ขอให้พระภิกษุสงฆ์และฆราวาสที่ประจำอยู่ภายในวัด ถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนอีก ถือว่าจงใจและหวังทำลายชื่อเสียงของวัด จะมีโทษหนักสถานเดียวคือ จะต้องออกจากวัดทันที.คณะกรรมการสงฆ์วัดท่าซุง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘