ภาพ...ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๙
webmaster - 30/5/13 at 14:50

ภาพ...ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร


เส้นทาง อมก๋อย
เดินท่อน้ำประปาภูเขาที่บ้านหม่องกั๊ว อ.อุ้มผาง


แจกของที่สบเมยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เลี้ยงอาหารเด็กที่สบเมย

ll กลับสู่สารบัญ