ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร...ขอโมทนาบุญ การบริจาคข้าวเหนียวและถุงยังชีพทหารพราน
webmaster - 5/2/14 at 22:36

วันที่ 4 กพ. 57 รายนามผู้บริจาคถุงยังชีพ
ให้ทหารพรานที่ จ.น่าน มอบให้ทหารพราน จ.น่าน1. ดร ปริญญา นุตาลัย 1,000 บาท
2. คุณกิจจา กาญจนบรรณ 9,000 บาท
3. คุณวิภา สุขแสนไกร 1,000บาท
4. ครอบครัว พูนทรัพย์ยืนยง 900บาท
5. คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ 9,000บาท
6. คุณดวงฤดี 1,800 บาท
7. ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย 2,700 บาท
8. คุณวินิจ -มลิษา -ปัณณรส จุฑาภาคย์ 900 บาท
9. พระพิษณุ สุธมฺมธโรและคุณรุ่งอรุณ ชูสงค์ 900 บาท...
10. คุณกาญจนาวดี จุฬามณีรัตน์ 2,700 บาท
11. คุณกาญจนา แสงจันทน์ 900 บาท
12. ว่าที่ ร.ต. สมจิตต์ กาญจนนุรัตน์ และครอบครัว 900 บาท
13. คุณธัญกมล เบญโชติเดชและครอบครัว 5,000 บาท
14. คุณพงศ์ภัทร มิ่งมงคล 900 บาท
15. คุณกิรณา เนื่องจำนงค์ และลูกหลาน 2,500 บาท
16. คุณอัศวิน ถ้ำกระแสและครอบครัว,คุณธัญญ์รวี อภิธัญทวีพงศ์และครอบครัว 2,000 บาท
17. พระพรชีย สุธมฺมโชโต 900 บาท
18. คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 2,000 บาท
19. คุณมุกดา วงษ์สวัสดิ์ และครอบครัว 1,000 บาท
20. คุณสถาพร นาวรรณ์และครอบครัว 900 บาท
21. คุณชุมนุมพร ชวนานนท์ 2ชุด
22. คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ 1ชุด
23. คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ 2ชุด
24. คุณศุภชัย ชูดวงและครอบครัว 1ชุด
25. พนักงานโอลิเวอร์ออยล์ทูลส์ 1ชุด
26. คุณอุณา ตั้งตระกูลชาญชัย 3ชุด
27. คุณปวริศา หนูเกตุ 6ชุด
28. ร้านประกายแก้ว 1ชุด
29. คุณปริญญา รักซ้อน 1ชุด
30. ร้านตำแม่กลอง 1ชุด
31. คุณนิภา ผลิตผลการดี 2ชุด(2,000บาท)
32. คุณเสริมทรัพย์ วัฒนพฤษา 22ชุด(20,000บาท)
33. พลอยนภัส ศรีสำราญโชค พีรเชษฐ์ คัมภีร์ชนะ ดช. ธนณัฐน์ คัมภีร์ชนะ ดช. ชวินโรจน์ คัมภีร์ชนะ ดญ. นภัสพลอย คัมภีร์ชนะ นางสนอง นายอำนวย ศรีสำราญ ทั้งหมด 20 ชุด
34. คุณสุจิตรา ผ่องพรมราช 1ชุด
35. คุณสมร พันธ์ภิญโญ 2 ชุด
36. รัชนี ทิฆัมพร เอิบประสาทสุข (ริชชี่) 2 ชุด
37. นายศักดิ์ คูประเสิรฐยิ่ง 1ชุด 1,040บาท
38. คณะเทียนทิพพวัชช 1,000 บาท
39. คุณทศพล วงศ์นาค 1,000 บาท
40. คุณอุโฆษ ปทีปกมล คุณปิยะกุล วิวัฒน์ศิริกุล 1,000บาท
41. คุณภิรเดช จรรยาพจน์ คุณอุษา ณัฐกมล ชโยภาส 2,000 บาท
42. คุณประพัฒน์ ทีปนาถ และครอบครัว 1,000 บาท
43. คุณอุโฆษ ปทีปกมล 2,000 บาท
44. คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ 10ชุด 10,000 บาท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์.2557 รายนามผู้บริจาคถุงยังชีพให้ทหารพราน เพิ่มเติม

45. คุณกุหลาบ สิทธิโน 1 ชุด
46. คุณวิภาพร ศูนยพุทธศรัทธา 20ชุด 20,000บาท
47. คุณประภาพร วิชัยพานิชกุล และคุณณิชกมล ก้านอินทร์ บริจาค ข้าว1กระสอบ ถุงยังชีพ1 ถุง เป็นเงิน 2,400บาท
48. คุณรจนาเลิศ ชูโรจน์ 1ถุง
49. คุณสิริลักขณาพร ตรีจุ้ย 1ถุง
50. คุณนันท์นภัส ดิลกสัมพันธ์ 1ถุง 900บาท
51. คุณภัคชาดา หิรัณย์เตชะ 1ชุด
52. คุณกฤษณะพงศ์. มหาเปารยะ 1ชุด
53. คุณสุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา และ คุณชาลี สักยกุล 20 ชุด
54. คุณพลอยนภัส ศรีสำราญโชค,คุณพีรเชษฐ์ คัมภีร์ ชนะ, ดช.ธนณัฐ์ คัมภีร์ชนะ, ดช.ชวินโรจน์ คัมภีร์ชนะ ,ดญ. นภัสพลอย คัมภีร์ชนะ,นางสนอง นายอำนวย ศรีสำราญ 20ชุด (เพิ่ม)
55. คุณศุทรา นิกมล 1,000 บาท
56. คุณณิชาพร สุระ และครอบครัว 1,000 บาท
57. คุณสินิ โอเล็นเซีย 1,000 บาท
58. คุณวันทนา จันทร์ทะเล 1 ชุด
59. คุณนาวี จันทร์สมุทร 1,000 บาท
60. คุณสมประสงค์ จันทร์ผา 1ชุด
61. พระวิเชียร สุธมมฺปายโก ถุงยังชีพ1ชุด
62. บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด 5 ชุด
63. คุณวรินทร-พรจิรา ฉลภิญโญ 4,000 บาท
64. คณะก๋วยเตี๋ยวปลาโคตรอร่อย โคราช 5,000บาท
65. คุณเพ็ญนภา จันทร์ล้อมรัตนาและครอบครัว 1,100 บาท
66. บริษัท NPK MASTERPLAN 2 ชุด 1,800 บาท
67. บ้านเด็กเรียนดี 900 บาท
68. คุณเสริมทรัพย์ วัฒนะพฤกษา 20 ถุง
69. คุณศุภกิจ ศรีปัญญาธรรม 3,000บาท

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้ ยอดถุงยังชีพยังขาดอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขอเชิญท่านร่วมบริจาคได้ โดยท่านสามารถโอนเงิน ร่วมทำบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 155-2-35169-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทัยธานี โทรหาแจ้งความประสงค์ที่เบอร์ 089-9286846ดูเพิ่มเติม


วันที่ 4 กพ. 57 รายนามผู้บริจาคข้าวเหนียว
ให้ทหารพราน จ.น่าน เพื่อมอบให้ทหารพราน จ.น่านจำนวนทั้งหมด 100 กระสอบ ดังนี้

1) คุณสุดา เสริมศรี7 กระสอบ
2) ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย2 กระสอบ
3) คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์10 กระสอบ
4) คุณดวงฤดี สุวรรณชีพ1กระสอบ
5) คุณรัชนีย์ บุญเสนอ1กระสอบ
6) ดร.ปริญญา นุตาลัย1กระสอบ
7) คุณกิจจา กาญจนบรรณ10 กระสอบ
8) ครอบครัวพูนทรัพย์ยืนยง1กระสอบ
9) พระพิษณุ สธมฺมธโรและคุณรุ่งอรุณชู...สงค์1กระสอบ
10) คุณพรเพ็ญ-คุณนิภาพร-คุณกิตติพงษ์ นิพนธ์ม่วงชาม1กระสอบ
11) คุณสมทรง หริเดช1กระสอบ
12) กาญจนา แสงจันทร์1กระสอบ
13) Mr.shake

ปิดยอดสุดท้ายที่ 63 กระสอบ ซึ่งครบเรียบร้อยตามยอดที่ต้องการ เพื่อนำไปมอบให้ ทหารพราน ณ กองร้อยที่ 3208ในวันที่ 16 กพ.57 นี้

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่านใดจะบริจาคให้ถวายกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจ วิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง โดยตรงที่บ้านสายลมหรือที่วัด และสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 155-2-35169-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทัยธานี โทรหาแจ้งความประสงค์ที่เบอร์ 0899286846เนื่องจากท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้ทราบข่าวว่า ทางกองร้อยทหารพรานที่3208 ยังไม่มีอาคารที่เหมาะสมไว้เป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ จึงดำริที่จะสร้างมอบไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่คณะศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารได้มาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆให้เหล่าทหารพรานที่ นี้ ขั้นต้นได้

มีทุนก่อสร้างอยู่ 30,000 บาท
ต่อมา คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ(คุณใหญ่)ได้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีกเป็นเงิน 70,000 บาท จนครบวงเงินก่อสร้างที่ตั้งไว้จึงขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยสงเคราะห์ทุนก่อสร้างอาคารให้ทหารพรานจนเรียบร้อย


◄ll กลับสู่สารบัญ