Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 19/6/09 at 10:58 [ QUOTE ]

รายงานผลสอบนักเรียน รุ่น ๑๘ , โครงการงานก่อสร้าง , กิจกรรมของนักเรียน


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา รุ่น ๑๘
ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
โครงการต่อเติมชายคาสำหรับเป็นที่นังรับประทานอาหารของนักเรียน

พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงนำรถน้ำมาช่วยล้างทำความสะอาดโรงเรียนหลังคาโรงเรียนขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกส่วนแล้ว ในส่วนที่เป็นทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินและสีเหลือง ช่อฟ้า, ปราลี, ใบระกา, หางหงส์ เป็นสีขาว หน้าบันประดิษฐานตราโรงเรียนรูปท่านปู่พระอินทร์ในลักษณะนูนต่ำ มีคาถา “สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท ทิพฺพจกฺขุงฺ วิโสทายิ” อยู่ใต้รูป หน้าบันอีกด้านประดิษฐานรูปพัดสมณศักดิ์มีข้อความ “พระสุธรรมยานเถระ” อยู่ใต้รูป ภายในบรรจุพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมพร้อมเครื่องบูชาและวัตถุมงคลชนิดต่างๆของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระที่ระลึกในงานทำบุญฉลองอายุ ๖๐ ปีท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ จำนวนร่วม ๒๐,๐๐๐ องค์ สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์โรงเรียนฯในอนาคต

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top