Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 21/1/10 at 08:34 [ QUOTE ]

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓


ระเบียบการและใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ปีการศึกษา ๒๕๕๓


ระเบียบการและใบสมัครเข้าเป็นนักเรียน (โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา)


โปรด "คลิกที่นี่" เป็นไฟล์ PDF

โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๐-๒๕๐๙, ๐-๕๖๕๐-๒๕๐๓, ๐๘-๑๒๘๐ -๖๐๒๖,
๐๘-๔๖๘๘-๗๐๓๐, ๐๘-๑๗๔๐-๒๓๘๗, ๐๘-๑๘๘๗-๑๔๙๑
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๙๐ คนกำหนดการรับสมัครสอบ

๑. สมัครทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓(ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓)
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง
ความยาว ๑ หน้ากระดาษ (ไม่มีผลต่อคะแนนข้อเขียน แต่ใช้พิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ )
๓. ประกาศผลสอบข้อเขียน(จำนวน ๑๒๐ คน)วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
และประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๔. สอบสัมภาษณ์(ดูความตั้งใจและทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครอง)วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๓
๕. ฝึกมโนมยิทธิ ๓ ขั้นตอน วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๓ และส่งผลภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
๖. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย จำนวน ๙๐ คน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๗. รายงานตัวและเข้าเรียนปรับพื้นฐานวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานในการสมัครมีดังนี้

๑. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
- สมัครทางไปรษณีย์ : สามารถพิมพ์(และดูระเบียบการ)จากเว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง : ซื้อใบสมัคร(และระเบียบการ)ที่โรงเรียนฯ ชุดละ ๒๐ บาท
๒. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๓. สำเนาใบ ปพ. ๑ พร้อมตัวจริง หรือใบรับรอง(ปพ. ๗) ของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาหรือจบชั้น ป. ๖
๔. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
๕. เงินค่าสมัคร ๑๐ บาท (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระในวันสอบข้อเขียน ก่อนเข้าห้องสอบ)

หมายเหตุ

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสามารถดูได้ในระเบียบการและที่เว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
๒. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ, และประกาศผลสอบสามารถดูได้ที่โรงเรียนฯและที่เว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
๓. ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจผิด คิดว่านักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการฝึกมโนมยิทธิแล้ว จะมีสิทธิได้เข้า
เรียนทุกคน การพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนใช้เกณฑ์การตัดสินหลายส่วนประกอบกัน ดังนั้นให้ถือผลสอบ
รอบสุดท้ายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นที่สุด (มติของคณะกรรมการรับสมัครสอบถือเป็นที่สุด)
๔. ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอื่นให้เรียบรอ้ ยก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเด็ก
ไม่มีที่เรียน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาได้
๕. ผลของนักเรียนในปัจจุบันเกิดจากวิธีการจัดการและระเบียบปัจจุบัน ผู้ปกครองที่ต้องการผลแต่ไม่ยอมรับระบบและวิธีการของโรงเรียนฯ ขอให้นำบุตรหลานไปสมัครเรียนที่อื่น เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์
๓. ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่สังคมรังเกียจ
๔. ไม่มีรอยสัก หรือแผลเป็นที่เกิดการการตั้งใจทำให้เกิดขึ้น
๕. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน
๖. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สิ่งที่นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาจะได้รับ

๑. ชุดนักเรียนปีละ ๒ ชุด (หลังจากเข้าเรียนแล้ว)
๒. หนังสือ-ตำราเรียนตลอดหลักสูตร (ให้ยืม)
๓. อาหารกลางวันจากทางโรงเรียนฯ ๑ มื้อ
๔. รางวัลพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
๕. ได้รับยกเว้นค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ที่ได้เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ (เทอมละ ๕,๐๐๐ บาท)
๖. ได้รับทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี,โทและเอก ตลอดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียน

ค่าใช้จ่าย

- นักเรียนประจำ เสียค่าอาหาร เช้า-เย็น และวันหยุดเทอมละ ๕,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
- นักเรียนไป-กลับ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐–๕๖๕๐–๒๕๐๙ , ๐–๕๖๕๐–๒๕๐๓ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ หรือ ๐๘-๑๗๔๐-๒๓๘๗ , ๐๘–๑๘๘๗–๑๔๙๑ และ ๐๘–๙๔๙๕–๖๔๖๔ (ทุกวัน)ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องออกจากโรงเรียนไปทันที

๑. ต้องมีสังคหวัตถุ ๔ ประการครบถ้วน คือ

๑.๑. ทาน การให้ คือ การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในเพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะ
๑.๒. ปิยะวาจา การพูดดี พูดไพเราะ เป็นวาจาที่เพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะชอบ
๑.๓. ช่วยเหลือการงานของเพื่อนร่วมงาน หรือ ร่วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อน
๑.๔. ทำตนเสมอกับเพื่อน ไม่ถือตน เห็นว่าเราดีกว่าเขา เราเสมอเขา หรือ เราเลวกว่าเขา

๒. ต้องมีกรรมบท ๑๐ ประการ คือ
๒.๑. ไม่ฆ่า, ไม่ทำร้าย และไม่ทรมานคนและสัตว์
๒.๒. ไม่ลักขโมยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
๒.๓. ห้ามเจ้าชู้
๒.๔. ห้ามพูดปด
๒.๕. ไม่พูดส่อเสียด
๒.๖. ไม่พูดคำหยาบ
๒.๗. ไม่พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล หาสาระไม่ได้
๒.๘. ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น
๒.๙. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น
๒.๑๐. ไม่คิดเห็นผิดไปจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ดื่มสุราเมรัย

๓. ต้องมีอิทธิบาท ๔ ประการ คือ
๓.๑. ฉันทะ ความพอใจในการเรียน การงาน
๓.๒. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน การงาน
๓.๓. จิตตะ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน
๓.๔. วิมังสา นึกถึงงานที่ทำอยู่เสมอ ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องออกจากโรงเรียนทันที

พระราชพรหมยาน
๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

ตัวอย่าง ความผิดที่จะต้องออกจากโรงเรียนทันที มีดังนี้


๑. ขโมยของวัด ขโมยของโรงเรียน งัดแงะห้องเรียน อาคารเรียนและหอพัก
๒. มีเรื่องชู้สาว ถูกเนื้อต้องตัวเกินความจำเป็น เช่นจับมือ,จูงมือ,โอบ,กอด,จูบ ฯลฯ เป็นต้น
๓. เสพยาเสพติด เช่น ยาบ้า ,ดมกาว ,ทินเนอร์ ,ดื่มสุรา ,ดื่มเบียร์ ,สูบบุหรี่
๔. มียาเสพติดทุกชนิด เช่น ยาบ้าอยู่ในครอบครองแม้เพียง ๑ เม็ดก็ต้องออกจากโรงเรียนทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมาย
๕. ก่อความวุ่นวายภายในโรงเรียน และ วัด ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับโรงเรียนและวัด
๖. ทำร้ายร่างกายเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บเกินกว่าเหตุอันควร (อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ฝ่ายปกครอง)
๗. ทำความผิดโดยมีผู้ปกครองให้การสนับสนุน เช่น อนุญาตให้นำโทรศัพท์ หรือสิ่งของผิดระเบียบมาโรงเรียน

ความผิดที่ต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบ และภาคทัณฑ์ ถ้าทำอีก ๑ ครั้ง ต้องออกจากโรงเรียนทันที มีดังนี้

๑. ทำโต๊ะ,เก้าอี้,ประตูหน้าต่าง และสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนเสียหาย
๒. ขโมยใช้โทรศัพท์ของโรงเรียน (แต่ถ้าผู้ปกครองจะโทรศัพท์ติดต่อกับนักเรียนให้ฝากข้อความไว้กับอาจารย์ห้อง
ธุรการเท่านั้น ทางโรงเรียนจะไม่ตามนักเรียน )
๓. มีพฤติกรรมส่อในทางชู้สาว เช่น พบปะพูดคุยกันในที่ลับตา ส่งจดหมายถึงกัน ฯลฯ เป็นต้น
๔. แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ตามเครื่องแบบของนักเรียนที่ได้ระบุไว้ตัวอย่าง เช่น นักเรียนชายสวมใส่กางเกงห้อยก้น
กางเกงขายาวจนคุมเข่า สวมเสื้อลอยชาย (เอาเสื้อออกนอกกางเกง) ,พับแขนเสื้อ ,แบะคอเสื้อไม่ยอมติดกระดุม ตัดผม
และไว้ผมยาวเกินกว่าที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ให้ นักเรียนหญิง สวมใส่กระโปรงยาวหรือสั้นเกินกว่า ที่ทางโรงเรียน
กำหนดให้ไว้ สวมเสื้อ ไม่ติดกระดุมที่คอเสื้อและแขนเสื้อ หรือพับแขนเสื้อ และสวมใส่เสื้อลอยชาย (เอาไว้นอก
กระโปรง) ในเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ตัดทรงผมผิดไปจากที่โรงเรียนกำหนดไว้

๕. ไม่รักษาสิ่งของที่ทางโรงเรียนแจกให้ เช่น เสื้อ กางเกง หนังสือเรียน สำหรับหนังสือเรียน ถ้าทำหายหรือ
ชำรุด นักเรียนต้องซื้อมาใช้
๖. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งครู-อาจารย์เกิน ๓ ครั้ง
๗. ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางตักเตือนแล้วเกิน ๓ ครั้ง
๘. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ครู-อาจารย์ ตักเตือนแล้วไม่เชื่อ เกิน ๓ ครั้ง
๙. ลักลอบซื้ออาหารนอกโรงเรียนมารับประทานครู-อาจารย์ตักเตือนแล้วเกิน ๓ ครั้ง
๑๐. เปิดน้ำประปา, เปิดไฟฟ้าทิ้งไว้เกิน ๓ ครั้ง
๑๑. แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพพระสงฆ์และครูบาอาจารย์
๑๒. ย้อมสีผมให้ผิดไปจากสีผมตามธรรมชาติ

๑๓. ใส่น้ำหอมและเครื่องประดับมาโรงเรียนอาจารย์ตักเตือนแล้วเกิน ๓ ครั้ง
๑๔. ลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท
๑๕. ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน
๑๖. ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ในขณะที่อาจารย์ทำการสอน ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน ๆ ในขณะดูหนังสือ
อาจารย์ ตักเตือนแล้วเกิน ๓ ครั้ง
๑๗. นักเรียนไป-กลับ เมื่อมาโรงเรียน มีญาติหรือเพื่อนมาส่ง ให้ส่งหน้าโรงเรียน ห้ามเข้ามาส่งภายในโรงเรียน
ที่ผ่านมาผู้มาส่งประพฤติตัวไม่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเรียนหอพักได้การแต่งกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (ม.ต้น)


การแต่งกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔(ม.ปลาย)


เครื่องแต่งกายชุดพละเครื่องแต่งกายชุดลำลอง(มีจำหน่ายที่โรงเรียน)

ชุดลำลอง เป็นเสื้อเชิดโปโล(นักเรียนที่เข้าเรียนปี ๒๕๕๓ ใช้สีฟ้า) ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยด้ายสีน้ำเงินที่หน้าอก
ขวา ขนาด ๑ ซ.ม. กางเกงวอร์ม วัดจากเอวลงมา ๒๕ ซ.ม. ปักชื่อ-นามสกุลที่ขากางเกงด้านขวาด้วยด้ายสีขาว ตามแนวยาว
ของกางเกง ตัวอักษรหันเข้าขาด้านใน (เมื่อนั่งแล้วสามารถอ่านชื่อได้)

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนหอพัก

๑. ห้ามส่งเสียงดัง
๒. ห้ามวิ่งเล่นบนหอพักและอาคารเรียน
๓. ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น โคมไฟ ,เตารีด
๔. ห้ามรับประทานอาหารทุกชนิดในห้องนอน ,บนดาดฟ้า
๕. ห้ามนำของมีค่าและเครื่องประดับ ,น้ำหอมมาใช้ ยกเว้น แป้งฝุ่นทาตัว

๖. นักเรียนชายทุกคนต้องตัดผมสั้น ทรงนักเรียน (ข้างขาว) ข้างหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซม.
๗. นักเรียนหญิงทุกคน ตัดผมทรงนักเรียนยาวไม่เกินติ่งหู และห้ามซอยผมเด็ดขาด
๘. ให้นักเรียนหอพักมีเงินติดตัวได้ไม่เกิน ๑๐๐ บาท สมุดฝากเงินฝากไว้กับอาจารย์คุมหอพัก และจะเบิกได้ครั้งละไม่
เกิน ๑๐๐ บาท ถ้านักเรียนมีเงินติดตัวเกินจากที่กำหนดไว้ หากเกิดกรณีสูญหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ และ
นักเรียนผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ถ้านักเรียนมีความผิดจนกระทั่งถูกให้ออกจากหอพัก
ก็ต้องออกจากโรงเรียนไปด้วย เช่น
• ก่อความไม่สงบในหอพัก
• ฝ่าฝืนระเบียบของหอพัก ครู – อาจารย์ตักเตือนแล้วไม่ยอมเชื่อฟังเกิน ๒ ครั้ง

๙. ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้าเกินกว่ากำหนด เช่นลักลอบรีดผ้าในวันและเวลาที่ห้าม (การรีดผ้าให้รีดเสื้อผ้าพร้อมกันอย่างน้อย ๕ ชิ้นขึ้นไปในแต่ละครั้งต่อเตารีด ๑ ตัว) หรือแอบเปิดโทรทัศน์ดูในวันและเวลาที่ห้าม หรือแอบต้มน้ำร้อน
โดยพลการ
๑๐. ห้ามไปนอนนอกหอพัก(ในบริเวณวัด)โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๑. ระหว่างเรียนหากไม่ป่วยไข้ ห้ามไปนอนพักผ่อนในห้องพยาบาลและห้ามกลับเข้าหอพัก
๑๒. ห้ามส่งเสียงดัง หรือเปิดวิทยุ-เทป ,โทรทัศน์ (ในห้องรวม) เสียงดังเกินพอดี
๑๓. ห้ามนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน เช่น เครื่องขยายเสียง, เครื่องเล่นซีดี, เครื่องบันทึกเสียงทุกชนิด, กล้อง
ถ่ายรูป,โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
๑๔. ห้ามนำเพื่อนจากภายนอก มาเล่นกีฬาในโรงเรียนเป็นอันขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ของยาเสพติดใน
โรงเรียน และเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน
๑๕. ห้ามเล่นกีฬาในห้องพัก ห้องเรียน บนหอพักและบนอาคารเรียน อาจารย์ตักเตือนเกิน ๓ ครั้งจะถูกให้ออก
(หอพักหญิงอนุญาตให้ขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าหอพักได้)

๑๖. นักเรียนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีการบิดพริ้ว
๑๗. นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ และให้ความชว่ ยเหลืองานของวัดทุกอย่าง ที่รุ่นพี่รุ่นก่อนๆ เคย ปฏิบัติมาจน
เป็นธรรมเนียมและประเพณีของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และเพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการทดแทนพระคุณของหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ท่านได้เมตตาสงเคราะห์ ให้พวก
เรามีที่เรียนและมีที่พักอาศัยอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อน
๑๘. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องของผู้อื่น ถ้ามีกิจธุระให้มาคุยกันนอกห้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักขโมย
๑๙. คนที่ออกจากห้องพักเป็น คนสุดท้าย ให้ปิด ห้อง และปิดไฟทุกจุดให้เรียบร้อย
๒๐. เด็กนักเรียนจะกลับบ้านได้เดือนละครั้งทุกๆเสาร์–อาทิตย์ปลายเดือนตามปฏิทินของโรงเรียน (ยกเว้นนักเรียนที่ทำความผิดและถูกลงโทษ)

๒๑. การแต่งกายเมื่อกลับบ้าน และเข้าโรงเรียนให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง
๒๒. ห้ามนำญาติหรือเพื่อนภายนอกขึ้นมาบนหอพักเป็นอันขาด ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ
๒๓. สำหรับนักเรียนหญิง ห้ามให้ผู้อื่นมาส่ง โดยไม่มีหลักฐานจากผู้ปกครอง และไม่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารการรับ-
ส่ง ถ้าฝ่าฝืนต้องเชิญผู้ปกครองมาพบและทำทัณฑ์บนไว้ ถ้าทำผิดซ้ำอีกต้องออกจากโรงเรียน
๒๔. ห้ามกลับเข้าหอพักเกินเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ต้องแจ้งให้อาจารย์หอพักทราบล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มารับ-ส่งให้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานกำหนดไว้ คือ
บิดา มารดา และญาติที่บิดา – มารดา มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้มารับ- ส่งนักเรียนไม่เป็นตามที่กำหนด
โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้กลับบ้านเด็ดขาด
๒๕. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้กลับบ้าน อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียนได้โดยนักเรียนต้องขออนุญาตอาจารย์ดูแลหอพักก่อน ทุกครั้งที่ผู้ปกครองมาพบ
๒๖. ผู้ปกครองที่มาส่งหรือมาเยี่ยมนักเรียนควรแต่งกายให้เรียบร้อยและขับรถด้วยความสุภาพระมัดระวัง เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน

หมายเหตุ : หอพักชาย อ.วิโชติ กุลเกตุ : ๐๘-๑๐๓๗-๗๙๖๐
หอพักหญิง อ.นิภา เจนกสิสาท : ๐๘-๖๒๐๒-๖๖๗๘

กิจวัตรประจำวันของนักเรียน (วันจันทร์ – วันศุกร์)

๐๕.๓๐ ตื่นนอน ทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว
๐๖.๔๐ รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน(นักเรียนทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียบร้อยแล้ว)
๐๗.๐๐ รวมแถว ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจความสะอาดและความเรียบร้อย ก่อนลงจากหอพัก
๐๗.๒๐ เข้าแถวเคารพธงชาติ
๐๘.๐๐ เริ่มเรียนวิชาแรก

๑๖.๐๐ เลิกเรียน นักเรียนทำเวรประจำที่รับผิดชอบ เช่นเวรทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน
จัดหนังสือห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้งทำธุระส่วนตัว เช่นโทรศัพท์ หรือรับประทานขนม
๑๖.๓๐ นักเรียนขึ้นหอพัก ทำภารกิจส่วนตัว เช่น ซักผ้า รีดผ้า เตรียมอาหาร (เฉพาะเวรครัว)
ทำความสะอาดห้องพัก ทำการบ้าน เล่นกีฬา (นักเรียนหญิงออกกำลังกายบนดาดฟ้าหอพักหญิง)
๑๘.๐๐ รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ เข้าห้องพระทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน
๑๙.๓๐ เข้าห้องรวมอ่านหนังสือ ทำการบ้าน
๒๐.๓๐ ผ่อนคลายอิริยาบท รับประทานขนม หรือทำภารกิจที่ค้างอยู่เช่น รีดผ้า
๒๑.๐๐ ปิดไฟดวงใหญ่ทุกดวงฟังเสียงธรรมะหลวงพ่อฯ ผู้ที่ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือต่อให้เปิดโคมไฟตั้งโต๊ะ
๒๓.๐๐ นักเรียนทุกคนเข้านอน ( ถ้าเสร็จภารกิจก่อน สามารถเข้านอนก่อนได้ )

กิจวัตรประจำวันของนักเรียน (วันเสาร์ - อาทิตย์)

๐๖.๐๐ ตื่นนอน ทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว
๐๖.๔๐ รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐ แบ่งกลุ่มกวาดใบไม้หน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร, พระจุฬามณี, ตึกกลางน้ำ, ศาลาเก่าและตึกรับแขก
จากนั้นฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล และการงานอาชีพตามวิชาที่สมัครใจเลือก
๑๐.๐๐ เวรครัวเตรียมอาหารกลางวัน (ทำกับข้าวกันเองโดยคิดรายการอาหารและไปซื้อเย็นวันศุกร์)
๑๒.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ เปลี่ยนกลุ่มฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยและดนตรีสากล ผู้ที่ฝึกซ้อมแล้วในภาคเช้าทำภารกิจ
ส่วนตัว เช่น ซักผ้า รีดผ้า ทำการบ้าน อ่านหนังสือ เล่นกีฬาฯลฯ
๑๕.๐๐ เวรครัวเตรียมอาหารมื้อเย็นต่อ
๑๖.๓๐ เล่นกีฬา (นักเรียนหญิงลงไปเล่นกีฬาที่สนามโรงเรียนได้) อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ เข้าห้องพระทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน
๑๙.๓๐ เข้าห้องรวมฟังเสียงธรรมะจากหลวงพ่อฯ
๒๐.๐๐ ให้นักเรียนดูรายการทีวีได้ตามใจชอบ หรือทำภารกิจของตนเองที่ยังไม่เรียบร้อย
๒๑.๐๐ ปิดไฟดวงใหญ่ทุกดวง อ่านหนังสือ (ใช้โคมไฟตั้งโต๊ะ) เข้านอนตามอัธยาศัยแต่ไม่เกิน ๒๓.๐๐ น.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/1/10 at 09:11 [ QUOTE ]


(Update 26-01-53)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top