Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/12/12 at 21:59 [ QUOTE ]

ภาพ...งานธุดงค์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555


วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

๐๖.๐๐ น. เจ้าภาพมอบผ้าไตร ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ


เวียนรอบพระอุโบสถ ครบ ๓ รอบ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๔๐ รูป เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
โดยท่านเจ้าคุณ พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

๐๘.๐๐ น.เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๔ จำนวน ๒๔ รูป ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
โดยท่านพระครูอุทิตศุภการ[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/12 at 22:21 [ QUOTE ]


๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย เจ้าคุณภาวนากิจวิมล ณ ศาลา ๑๒ ไร่[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top