Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/12/12 at 15:55 [ QUOTE ]

การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)


การศึกษาวิเคราะห์ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (๒๕๕๔)ชื่อผู้วิจัย : พระอธิการพรชัย วิชฺชโย (บุญมา) ข้อมูลวันที่ : ๒๙/๐๗/๒๐๑๒

ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
พระมหาวรัญญู วรญฺญู ดร.
ดร. กาญจนา เงารังสี
ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

วันสำเร็จการศึกษา : 2554

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑) เพื่อศึกษาพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของพระราชพรหมยาน
๓) เพื่อวิเคราะห์ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชพรหมยาน

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยสำรวจข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก อรรถกถา สำรวจข้อมูลทุติยภูมิจากตำราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ผลการวิจัยพบว่า

๑. พระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบในการเผยแผ่ที่เรียกว่า แบบตัวต่อตัว จึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ผู้ฟังได้รับคำตอบ และ สาระประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอน ขณะเดียวกันได้ทรงแสดงคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ไว้ชัดเจน พร้อมทั้งทรงวางหลักการ รูปแบบหรือลีลา และวิธีการเผยแผ่ไว้อย่างเป็นระบบ ทรงใช้เทคนิควิธีในการเผยแผ่อย่างหลากหลาย และที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นผู้เลิศในการใช้ภาษาเพื่อการเผยแผ่

๒. พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นพระมหาเถระที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจากครอบครัว ต่อมาได้ศึกษาพระกัมมัฏฐานจากพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน สุนันโท) และอาจารย์พระกัมมัฏฐานทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จำนวนมาก จนเป็นที่เพียงพอแก่ความต้องการ จากนั้นจึงได้เริ่มการเผยแผ่ความรู้จากประสบการณ์ของท่าน ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมาก และท่านได้ทำคุณประโยชน์เป็นอันมากแก่พระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ๕ ด้าน คือ การปกครองวัด การศึกษาของสงฆ์ การก่อสร้าง การศึกษาของเยาวชน และสงเคราะห์ประชาชน ปรากฏเป็นที่เด่นชัดและยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

๓. ผลงานด้านการเผยแผ่ของพระราชพรหมยาน ที่เด่นชัดได้แก่ การสอนพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ประกอบกับบุคลิกลักษณะที่เป็นคนพูดเสียงดังชัดเจน มีเสียงไพเราะชวนฟัง ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และความสำรวมระวัง เป็นภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น การอธิบายธรรมะที่เรียบง่าย และมุ่งเน้นไปที่พระนิพพานเป็นเป้าหมายหลัก คำสอนเกี่ยวกับเรื่อง นรก สวรรค์ และพระอรหันต์ ได้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมาก เพราะท่านแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นบุคลาธิษฐาน และสะท้อนออกมาเป็นการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุที่วิจิตรพิสดาร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดจันทาราม

ขณะเดียวกันท่านก็ได้จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ฯ มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร, ธนาคารข้าว, โรงสีข้าว, หนังสือธรรมะ, นิตยสารธรรมะ, สื่อธรรมะในรูปแบบเทปบันทึกเสียง ซีดี และวีซีดี เป็นจำนวนมาก และสร้างโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ที่คณะศิษย์ยังคงดำเนินการและสืบทอดเจตนารมณ์มาถึงปัจจุบัน แม้ว่าท่านมรณภาพไปเป็นเวลานานเกือบ ๒๐ ปี แล้วก็ตาม


อ้างอิง - http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=859[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top