Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/12/13 at 00:11 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ/วีดีโอ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ ณ ลานบิณฑบาต 25 ไร่ วัดท่าซุง


♠ คลิปวีดีโอ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ ณ ลานบิณฑบาต 25 ไร่
♠ ภาพสไลน์...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ (ในมุมสูง)
♠ ภาพ...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์
♠ ภาพ...หลากหลายอริยบทในการตักบาตรตอนเช้าคลิปวีดีโอ...การตักบาตรยามเช้า ณ ลาน 25 ไร่
กิจกรรมงานธุดงค์ วันที่ 7
กิจกรรมงานธุดงค์ วันที่ 8ภาพสไลน์...ตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์ (ในมุมสูง)


ถ่ายในมุมมองสูงเหนือสถานที่ (คลิ๊กดูภาพ)

ถ่ายในมุมมองปกติ (คลิ๊กดูภาพ)


◄ll กลับสู่สารบัญ.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/12/13 at 14:10 [ QUOTE ]ภาพ...พุทธบริษัทตักบาตรยามเช้าในงานธุดงค์

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ E-MAIL ] Visit User's Homepage [ FIND ] [ U2U ] %B7%CD%A7%A4%D3's Aim [ MSN ]
[*] posted on 13/12/13 at 18:17 [ QUOTE ]ภาพ...ใครเป็นใครในตักบาตรยามเช้า ณ ลาน 25 ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top