Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/12/13 at 15:59 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ/เสียง...ปฎิบัติธุดงค์เข้าป่า เจริญกรรมฐานที่ลานธรรม ทำวัตรเช้า - เย็น ในงานธุดงค์วัตร


♠ คลิปวีดีโอ...เจริญกรรมฐานที่ลานธรรมหน้าปราสาททองคำ
♠ ภาพสไลน์...ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง และภาพสวย
♠ ภาพ...พระภิกษุผู้ถือธุดงค์วัตรเดินเข้าสู่ป่าเพื่อปฎิบัติธุดงค์
♠ ภาพ...พระภิกษุและพุทธบริษัทมานั่งกรรมฐานที่ลานธรรมคลิปวีดีโอ...เจริญกรรมฐานที่ลานธรรมหน้าปราสาททองคำเจริญกรรมฐานที่ลานธรรม

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 7 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 8 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 9 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 10 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 11 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 12 ธ.ค.2556

เรื่องเล่าที่ลานธรรม 13 ธ.ค.2556
ภาพสไลน์...ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น และฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง

ทำวัตรเช้า(คลิ๊กดูภาพ)

ทำวัตรเย็น (คลิ๊กดูภาพ)
ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง (คลิ๊กดูภาพ)

ภาพสวยด้วยช่างภาพ (คลิ๊กดูภาพ)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/12/13 at 15:59 [ QUOTE ]ภาพ...พระภิกษุผู้ถือธุดงค์วัตรเดินเข้าสู่ป่า ปฎิบัติธรรม◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/12/13 at 16:01 [ QUOTE ]ภาพ...พระภิกษุพุทธบริษัทปฎิบัติกรรมฐานที่ลานธรรม
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top