Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 21/7/08 at 06:08 [ QUOTE ]

รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในอุปถัมภ์ "มูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร"
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๐


• ประพฤติตนดี มีความสุข •
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
( องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา )


พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
(ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา)
พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้จัดการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
คณะอาจารย์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ร้อยโทชัยศรี มีสวย
ครูใหญ่ และงานบริหารบุคคล
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์สุทธิยา สัญญะเขตต์
งานบริหารงบประมาณ
.
อาจารย์ณัฐธีรา อารีกุล
งานบริหารวิชาการ
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วิโชติ กุลเกตุ
งานบริหารทั่วไป (ศิษย์เก่ารุ่น ๒)
อาจารย์สังคมศึกษาและหอพักชาย

อาจารย์จริยา อ่ำทอง
วิชาสังคมศึกษาและงานทันตกรรม
.
อาจารย์ประทีป วาดพันธ์
วิชาพลานามัยและงานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)
อาจารย์อรุณรุ่ง ธรรมตา
วิชาวิทยาศาสตร์และงานพยาบาล
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)

อาจารย์ปฏิรูป ศิลปรัตน์
วิชาวิทยาศาสตร์และดนตรีสากล
(ศิษย์เก่ารุ่น ๓)
อาจารย์นิภา เจนกสิสาท
วิชาภาษาไทยและงานหอพักหญิง
(ศิษย์เก่ารุ่น ๓)
อาจารย์สุภาวดี สุมาลี
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี
งานบรรณารักษ์

อาจารย์ประนัดดา สงครามศรี
วิชาภาษาไทย
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๐)
อาจารย์ธันยาภรณ์ ขำมา
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์
.
อาจารย์ญาณี เพ็ชรฟู
วิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา
.

อาจารย์เบญจมาศ อรรถพันธ์
วิชาพระพุทธศาสนาและวิชางานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๙)
อาจารย์สุธาสินี กรรณวงษ์
วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓)
อาจารย์มนต์สวรรค์ สังไว
งานบรรณารักษ์
.

อาจารย์สุกัญญา ฉัตรแก้ว
งานธุรการ
.
อาจารย์ชัยรัตน์ แก้วสว่าง
วิชาดนตรีไทย
.
อาจารย์เชาว์ ปิยสุทธิ์
วิชาดนตรีสากล
.

อาจารย์วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์ไทย
.
อาจารย์วัชราวรรณ มหาวรรณ
วิชาภาษาอังกฤษ
.
อาจารย์ธนัตดา ปรีดิพันธ์
วิชาสุขศึกษาและการงานอาชีพฯ
.

อาจารย์วรกานต์ ก่อเกิด
วิชาคอมพิวเตอร์
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓)
นางสาวทิพเนตร นิลผาย
วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
.

คณะผู้ร่วมให้การสงเคราะห์นักเรียน

ทันตแพทย์หญิงจำนูน จารุจินดา
ทันตแพทย์(อาสา)ประจำโรงเรียน
.
อาจารย์ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย
(ครูอาสา)
อาจารย์ทวี แผ่นทอง
วิชาภาษาอังกฤษ
(ครูอาสา)

คุณพัชรี รอดพยันต์
ผู้ช่วยทันตแพทย์(อาสา)
.
อาจารย์บุญเรือน สาระถี
วิชาพระพุทธศาสนาและวิชางานอาชีพฯ
(ครูอาสา)
อาจารย์ใบบุญ เจริญกุล
วิชาการงานอาชีพฯ
(ครูอาสา)

ทันตแพทย์หญิงรสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา) ประจำโรงเรียน
.
.
.
.

บุคลากรฝ่ายต่างๆ

คุณมะลิ เพ็ชรเย็น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ


คุณสุมาลี รักเขตการ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.
คุณยุพิน จันทร์ดี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.
คุณวิฑูรย์ ยงศาริ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.เชิญ "คลิก" ที่นี่...เข้าชมเว็บไซด์ของโรงเรียน http://www.prasutham.ac.th
รายงานผลการดำเนินงานของ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปี ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐
รับสมัครนักเรียนเข้าสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผู้มาสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๖ คน สอบผ่านข้อเขียน
๑๑๙ คน
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ ๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐
นักเรียนชายจำนวน ๖๖ คน และนักเรียนหญิง จำนวน ๕๔ คนบวชสามเณรและชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อนเวลา ๑๔.๐๐น. ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐


เวลา ๑๓.๐๐ น. พระไพบูลย์ สุธมมฐิติญาโณ ร้อยโทชัยศรี มีสวย นายวิโชติ กุลเกต และนางสาวนิภา เจนกสิสาท เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ม. ๑ จำนวน ๑๐๙ คน ให้ทราบระเบียบและการปฏิบัติตนของนักเรียน


วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐วันที่ ๓๐ เมษายน๒๕๕๐
เปิดสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมี นาวสาวณัฐธีรา อารีกุล สอนวิชาภาษาอังกฤษ นางสุภาวดี สุมาลี สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวประนัดดา สงครามศรี สอนวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ ที่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนให้ทราบ รับครูช่วยสอน๓ ท่านคือ นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ นางธนัดดา ปรีดิพันธ์ และนางสาววรกานต์ ก่อเกิด และเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ ท่านคือนายเกษม ดุสิตอานนท์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม๒๕๕๐
ทำบุญวันวิสาขบูชา ที่ศาลา ๑๒ ไร่ และเวลา ๑๘.๐๐น คณะครูและนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดจันทาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น ทำพิธีบวงสรวงที่บริเวณมณฑปและบนดาดฟ้าของโรงเรียนเวลา ๐๘.๐๐ น ทำพิธีไหว้ครูประจำปีที่ห้องประชุมใหญ่และเวลา ๑๐.๓๐ น เจริญพระพุทธมนต์ และถวายทานแด่พระสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ และวันจันทร์ที่ ๓๐กรกฎาคม ๒๕๕๐
คณะครูร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาเพื่อที่จะนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายพระในวันอาทิตย์ที่ศาลา ๑๒ ไร่ วัดท่าซุง และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช บริเวณพระจุฬามณี นักเรียนส่วนหนึ่งรำถวายพระพรแด่พระเจ้าพรหมมหาราช เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันออกพรรษา

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีฉลองชัยชนะของพระเจ้าพรหมมหาราช ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนชมรมโยธวาทิต ชมรมดนตรีไทยและชมนาฏศิลป์ ร่วมบรรเลงเพลงและร่ายรำถวาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
นางสุทธิยา สัญญะเขตต์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐ คน ไปเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์น้อยที่ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท เป็นเวลา ๓ วัน
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
นายประทีปวาดพันธ์และนางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ นำนายทศพร แสงกระจ่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ ของจังหวัดอุทัยธานีไปแข่งขันทางวิชาการด้านกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับภาคที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปรากฏผลว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล และ นายประทีป วาดพันธ์ นำ นางสาวมาริดา บุญหอม ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ ของจังหวัดอุทัยธานีไปแข่งขันทางวิชาการด้านการพูดภาษาอังกฤษ ระดับภาคที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหน้ามณฑป

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนช่วยงานที่ศาลา ๑๒ ไร่และฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง

วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ เข้าร่วมอบรมโครงการเด็กรักดี ทำดีเพื่อแผ่นดิน ที่ศาลา ๓ ไร่
วันศุกร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าอบรมโครงการเด็กรักดีทำดีเพื่อแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ ๒๖ – วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญวันออกพรรษาและทำบุญตักบาตรเทโวที่ศาลาพระพินิจอักษร
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยตำบลน้ำซึมและคณะ มาช่วยพ่นยากำจัดยุงในห้องเรียน และหอพัก

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมงาน เนื่องในวันงานทอดกฐินสามัคคี ที่ศาลา ๑๒ ไร่ มีการแสดงนาฏศิลป์,ดนตรีไทยและวงโยธวาทิตของนักเรียนและช่วยกันก็บของหลังเสร็จงานแล้ว

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยารุ่นที่ ๑-๑๗ กลับมาเยี่ยมโรงเรียนและทำบุญในวันกฐิน ร่วมสังสรรค์ที่ใต้อาคารเรียน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญ และช่วยทำงานเนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ ที่วิหารแก้ว 100 เมตร

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป ครูและนักเรียนร่วมกันลอยกระทงที่แพท่าน้ำหลังโรงเรียน เพื่อสักการะบูชารอยพระพุทธบาท และกราบขอขมาพระรัตนตรัย

วันจันทรที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ บริเวณมณฑปหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
วงโยธวาทิตร่วมพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถวัดจันทาราม เนื่องจากอุปสมบถหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันเสาร์ที่ ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังที่ศาลา ๑๒ ไร่ และช่วยงานธุดงค์มีการเตรียมอาหารจำหน่ายเพื่อทำบุญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
นักเรียนจำนวน ๔๑ คนและวงโยธวาทิต เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมเปิดพิธีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาของกลุ่มที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑
วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ มีศิษย์เก่าหลายรุ่นมาร่วมสนุกกับน้องๆ และจับฉลากของขวัญวันเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารับสมัครครูใหม่เข้ามาฝึกปฏิบัติการสอน ๑ ท่าน คือ นางสาวทิพย์เนตร นิลผาย ซึ่งสอนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และวิชาเทคโนโลยีและการงานอาชีพในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ ๕ ไปร่วมพิธีสร้างพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top