Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/3/09 at 13:27 [ QUOTE ]

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวนไม่เกิน ๙๐ คน


โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา


( โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา )รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวนไม่เกิน ๙๐ คน
กำหนดการรับสมัครสอบ

๑. สมัครทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒) สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง
ความยาว ๑ หน้ากระดาษ (ไม่มีผลต่อคะแนนข้อเขียน แต่ใช้พิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ )
๓. ประกาศผลสอบข้อเขียน (จำนวน ๑๒๐ คน) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.และประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๔. สอบสัมภาษณ์ (ผู้ปกครองและนักเรียน) วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๒
๕. ฝึกมโนมยิทธิ ๓ ขั้นตอน วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๒ และส่งผลการฝึกภายใน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒
๖. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย จำนวน ๙๐ คน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๗. รายงานตัวและเข้าเรียนปรับพื้นฐานวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
หลักฐานในการสมัครมีดังนี้

๑. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา - สมัครทางไปรษณีย์ : สามารถพิมพ์จากเวปไซด์ของโรงเรียนฯ www.prasutham.ac.th - สมัครด้วยตนเอง : ซื้อใบสมัครที่โรงเรียนฯ ชุดละ ๒๐ บาท
๒. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๓. สำเนาใบ ป. ๐๕ (หรือ ปพ. ๑)พร้อมตัวจริง หรือใบรับรอง (ปพ. ๗) ของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษา หรือจบชั้น ป. ๖
๔. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
๕. เงินค่าสมัคร ๑๐ บาท (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระในวันสอบข้อเขียน ก่อนเข้าห้องสอบ)
หมายเหตุ

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสามารถดูได้ที่โรงเรียนฯและที่เวปไซด์ www.prasutham.ac.th
๒. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ,ผลสอบรอบแรกและรอบสุดท้ายสามารถดูได้ที่โรงเรียนฯและที่เวปไซด์โรงเรียนฯ
๓. ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจผิด คิดว่านักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการฝึกมโนมยิทธิแล้ว จะมีสิทธิได้เข้าเรียนทุกคน การพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนใช้เกณฑ์การตัดสินหลายส่วนประกอบกัน ดังนั้นให้ถือผลสอบรอบสุดท้ายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นที่สุด
๔. ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอื่นให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐–๕๖๕๐–๒๕๐๙ , ๐–๕๖๕๐–๒๕๐๓ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
ในเวลาราชการ หรือ ๐๘–๑๒๘๐–๖๐๒๖, ๐๘–๑๘๘๗–๑๔๙๑ และ ๐๘-๑๗๔๐-๒๓๘๗ (ทุกวัน)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top