Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/3/09 at 14:30 [ QUOTE ]

รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปี ๒๕๕๑


รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปี ๒๕๕๑วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑
รับสมัครนักเรียนเข้าสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผู้มาสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๘ คน สอบผ่านข้อเขียน ๙๗ คน

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ ๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๑
นักเรียนชายจำนวน ๕๘ คน และนักเรียนหญิงจำนวน ๙๖ คน บวชสามเณร และชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อนเวลา
๑๔.๐๐น. ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ - วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
เปิดสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใน ๔ วิชาหลักโดยมี ร้อยโทชัยศรี มีสวย สอนวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวณัฐธีรา อารีกุล สอนวิชาภาษาอังกฤษ และนางสาวประนัดดา สงครามศรี สอนวิชาภาษาไทย และ
นางสาวญาณี เพ็ชรฟู สอนวิชาวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑
คณะช่างมาทำหลังคาโรงเรียนและหลังคาหอพักหญิง ระยะเวลาในการทำประมาณ ๓ เดือน

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนให้ทราบและปฏิบัติ เวลาบ่ายนักเรียนขึ้นหอพัก

ในการเปิดเรียนวันแรก ช่วงเช้า คณะครูและนักเรียนร่วมกันไปกราบขอขมาพระรอบวัด ช่วงบ่ายเข้าเรียนตามปกติ และในปีการศึกษานี้ เวลาเช้าคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งนั่งสมาธิ

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมงานวันวิสาขบูชา ทำความสะอาดพื้น จีบผ้าตกแต่งอาสน์สงฆ์ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนช่วยกันทำยาหม่อง และบางส่วนไปช่วยทำความสะอาดที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ทำบุญวันวิสาขบูชาที่ศาลา ๑๒ ไร่ และเวลา ๑๘.๐๐น คณะครูและนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดจันทารามวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
เวลา ๐๗.๐๐ น ทำพิธีบวงสรวงที่บริเวณมณฑปและบนดาดฟ้าของโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐ น ทำพิธีไหว้ครูประจำปี โดยมีท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียน
เวลา ๑๐.๓๐ น เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียน ร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาเพื่อที่จะนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายพระในวันพฤหัสบดี ที่ศาลา ๑๒ ไร่วัดจันทาราม และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช บริเวณพระจุฬามณี นักเรียนส่วนหนึ่งรำถวายพระพรแด่พระเจ้าพรหมมหาราช เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันออกพรรษาในวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีฉลองชัยชนะของพระเจ้าพรหมมหาราชที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช นักเรียนชมรมโยธวาทิต ชมรมดนตรีไทยและชมนาฏศิลป์ ร่วมบรรเลงเพลงและร่ายรำถวาย


วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล นำนางสาวมาริดา บุญหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ และเด็กชายธนวัฒน์ สิงห์บุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ไปร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร ผลการแข่งขัน นางสาวมาริดา บุญหอมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมปลาย(ช่วงชั้นที่๔) และเด็กชายธนวัฒน์ สิงห์บุญ ได้รางวัลที่ ๒ ระดับมัธยมต้น (ช่วงชั้นที่ ๒)
วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ บริเวณหน้ามณฑปวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล และนางสาวประนัดดา สงครามศรี นำนายนวพล โกมุทธนชาติ และนายวิศิษฐ์ เดชเดชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองคน และเป็นตัวแทนของกลุ่มเมือง ๑ เพื่อแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล นำนางสาวมาริดา บุญหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ไปร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน มาตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำเอกสารตามกฎหมายทุกรายการ และ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันเสาร์ที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ร้อยโทชัยศรี มีสวย และนางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการ ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์บุญ และเด็กชายพีรฉัตร รุ่งศิริวัฒนกิจ สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ ได้ลำดับที่ ๔ และ ๗ ตามลำดับ จากผู้เข้าแข่งขัน ๕๔ คน และนายนวพล โกมุทธนชาติ และนายวิศิษฐ์ เดชเดชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ในระดับช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
ร้อยโทชัยศรี มีสวย พร้อมผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บุตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๕ คน เข้าร่วมการแนะแนวสัญจรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล ประชุมเรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เพื่อเตรียมงาน ครบรอบ ๖๐ ปี ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในงานทำบุญครบรอบ ๖๐ ปีท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ปิดภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนกลับบ้าน
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
คณะครูประกอบด้วยนางสาวญาณี เพ็ชรฟู นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง และนายปฏิรูป ศิลปรัตน์ นำนักเรียน เข้าอบรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

เปิดภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๑ คณะครูและนักเรียนร่วมช่วยงานกฐิน และทำบุญ ที่ศาลา ๑๒ ไร่วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดสถานที่ ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เพื่อเตรียมงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
นายเมธาวุฒิ ประดิษฐ์ค่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ เข้าร่วมแข่งขันการสร้างการ์ตูนสองมิติด้วยคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ


วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ ศาลา ๔ ไร่ และบริเวณ ๒๕ ไร่ เพื่อเตรียมงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๕๑วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนร่วมทำพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บริเวณหน้ามณฑป

วันเสาร์ที่ ๖ - วันอาทิตย์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
คณะครูและนักเรียนช่วยงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๕๑ ที่ ศาลา ๑๒ ไร่ เช่น ทำความสะอาดพื้น ถวายน้ำปานะ ประเคนอาหาร นั่งมโนมยิทธิเต็มกำลัง และ เวลาเช้าของทุกวันโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมอาหารจำหน่ายเพื่อใส่บาตรพระ รายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน


วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑
คณะครูและรุ่นพี่ ศิษย์เก่าทุกรุ่นมาร่วมจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆนักเรียน


วันพุธที่ ๒๘ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
คณะครูไปประชุมการทำหลักสูตรที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และส่วนหนึ่งนำนักเรียนไปร่วมบรรจุพระนอนดินเผาไว้ใต้ฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
คณะครูและนักเรียนร่วมงานหล่อพระเศียรพระพุทธไสยาสน์ความยาว ๕๐ เมตร ณ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยช่วยจัดเตรียมสถานที่ จัดทำเครื่องบวงสรวงบายศรี ๙ ชั้น ระหว่างงานช่วยจำหน่ายพระสำหรับบรรจุกรุเพื่อสืบอายุพระศาสนา[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top