Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/3/09 at 08:49 [ QUOTE ]

คณะอาจารย์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปี ๒๕๕๑โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในอุปถัมภ์ "มูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร"• ประพฤติตนดี มีความสุข •
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
( องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา )
คำนำ


ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยามีนักเรียนครบ ๖ ชั้น ตามหลักสูตร โดยมีนักเรียนรวมประมาณ ๔๐๐ คน และคาดว่าจากนี้ไปปริมาณนักเรียนจะอยู่ประมาณ ๔๐๐ - ๔๕๐ คน สม่ำเสมอตลอดไป ( โดยมีอัตราส่วนนักเรียนชายประมาณ ๔๐% นักเรียนหญิงประมาณ ๖๐% ) ซึ่งจำนวนนักเรียนถูกกำหนดมาจากปริมาณห้องพักของเด็กที่อยู่ประจำโรงเรียนฯ ส่วนนักเรียนไป –กลับนั้น ทางโรงเรียนฯ จะพยายามให้มีน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย เพื่อป้องกันปัญหาสังคมและฝึกระเบียบวินัยข้อวัตรปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ทรงตัวง่ายขึ้น

ต้นปีการศึกษา ทางโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารทั้งหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้หมดในระยะเวลา ๖ ปี การลงทุนส่วนนี้แม้จะไม่ผลตอบแทนเป็นรูปธรรม แต่โรงเรียนฯ ก็ยินดีที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลทางด้านจิตใจ อารมณ์ และคุณภาพการศึกษาต่อไป

นักเรียนรุ่น ๑๘ ที่จบการศึกษาไปนี้มีทั้งหมด ๔๕ คน ขณะนี้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแล้วจำนวน ๓๖ คน คงเหลือตกค้างไปสอบแอดมิดชั่นอีก ๙ คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่สละสิทธิ์จากคณะหรือสถาบันที่สอบได้แล้ว เพื่อไปสมัครคณะหรือสถาบันที่สูงขึ้น และคาดว่าคงจะประสบผลสำเร็จ ๑๐๐% เช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆ โดยเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของคณะและสาขาวิชาที่ได้แล้ว รุ่นนี้ถือว่าได้คุณภาพสูงกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาทั้งหมด

ทั้งนี้เป็นผลมาจากนักเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เรียน ๖ ปีเต็ม เท่ากับเด็กนักเรียนทั่วไป มีวุฒิภาวะพอสมควร และที่สำคัญอย่างยิ่งคือนักเรียนรุ่นนี้ได้ทำสมาธิเจริญพระกรรมฐานต่อเนื่องมาถึง ๖ ปี ทำให้นักเรียนคุณภาพระดับกะทิน้ำ ๓-๕ เมื่อตอนสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นมายืนแถวหน้าของจังหวัดได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาที่ยังคงรักษาปฏิปทาตามคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานไว้ได้ระดับหนึ่ง ทางโรงเรียนมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะดำเนินตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณท่านให้ยิ่งๆขึ้นไปกว่านี้ ให้สมกับที่ได้มีโอกาสรับใช้พระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
(ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา)พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้จัดการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
คณะอาจารย์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ปี 2551

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ

อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ร้อยโทชัยศรี มีสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และงานบริหารงานบุคคล
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์อาจารย์สุทธิยา สัญญะเขตต์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานบริหารงบประมาณอาจารย์ณัฐธีรา อารีกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ


อาจารย์วิโชติ กุลเกตุ
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์สังคมศึกษาและหอพักชาย
(ศิษย์เก่ารุ่น ๒)อาจารย์จริยา อ่ำทอง
วิชาสังคมศึกษาและงานทันตกรรมอาจารย์ประทีป วาดพันธ์
วิชาพลานามัยและงานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)


อาจารย์อรุณรุ่ง ธรรมตา
วิชาวิทยาศาสตร์และงานพยาบาล
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)อาจารย์ปฏิรูป ศิลปะรัตน์
วิชาวิทยาศาสตร์,วิชาฟิสิกส์
และดนตรีสากล (ศิษย์เก่ารุ่น ๓)


อาจารย์นิภา เจนกสิสารท
วิชาภาษาไทยและงานหอพักหญิง
(ศิษย์เก่ารุ่น ๓)


อาจารย์สุภาวดี สุมาลี
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี
งานบรรณารักษ์อาจารย์ประนัดดา สงครามศรี
วิชาภาษาไทย
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๐)


อาจารย์ญาณี เพ็ชรฟู
วิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยาอาจารย์มนต์สวรรค์ สังไว
งานบรรณารักษ์
อาจารย์สุธาสินี กรรณวงษ์
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓)


อาจารย์สุกัญญา ฉัตรแก้ว
งานธุรการอาจารย์ธนัตดา ปรีดิพันธ์
วิชาชีววิทยา สุขศึกษา
และงานอาชีพฯอาจารย์ธันยาภรณ์ ขำมา
วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์


อาจารย์วัชราวรรณ มหาวรรณ
วิชาภาษาอังกฤษ


อาจารย์พีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง
วิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์จันทรนีย์ มานะการณ์
วิชางานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓ )
อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เชาว์ ปิยสุทธ์
วิชาดนตรีสากล


อาจารย์ชัยรัตน์ แก้วสว่าง
วิชาดนตรีไทย


อาจารย์วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์ไทย

คณะผู้ร่วมสงเคราะห์นักเรียน (ครูอาสา)

อาจารย์ทวี แผ่นทอง
วิชาภาษาอังกฤษ


อาจารย์ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย


อาจารย์ยวนจิตต์ สุรางครัตน์
วิชาฟิสิกส์อาจารย์บุญเรือน สาระถี
วิชางานอาชีพฯ


อาจารย์ใบบุญ เจริญกุล
วิชางานอาชีพฯ


อาจารย์ยศสัคร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาอังกฤษและฟิสิกส์

คณะผู้ร่วมสงเคราะห์นักเรียน(ทันตแพทย์อาสา)

ทันตแพทย์หญิงจำนูน จารุจินดา
ทันตแพทย์


ทันตแพทย์หญิงรสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์คุณพัชรี รอดพยันต์
ผู้ช่วยทันตแพทย์


คุณศิริวรรณ อัศวพลังกูล
ผู้ช่วยทันตแพทย์

บุคลากรฝ่ายต่างๆ

คุณมะลิ เพ็ชรเย็น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
คุณสุมาลี รักเขตรการ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ


คุณยุพิน จันทร์ดี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top